UE

XII Oś Priorytetowa
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoAktualności:29.07.2009Szpital Specjalistyczny w Jaśle w dniu 25.06.2009 r. podpisał umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-134/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-134/08 pn. „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zakupu 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 696.379,80 PLN.Projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską w wysokości 591.922,83 PLN ze środków XII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Głównym celem realizacji Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców objętych opieką medyczną przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle oraz poprawa jakości i dostępności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Jasielskim. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle, do stworzenia nowoczesnych warunków leczenia pacjentów.Korzyści wynikające z realizacji Projektu to: dostosowanie taboru oraz jego wyposażenia do wymagań Ministerstwa Zdrowia, skrócenie czasu dotarcia ambulansu na miejsce zdarzenia, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania poszkodowanego na pomoc, poprawa warunków pracy lekarzy, ratowników medycznych oraz kierowców ambulansów.Obecnie trwają przygotowania dokumentacji przetargowej i Szpital Specjalistyczny w Jaśle w najbliższym okresie ogłosi procedurę przetargową na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem.19.08.2009Szpital Specjalistyczny w Jaśle w dniu 31.07.2009 r. ogłosił przetarg nieograniczony nr PN/33/09 na dostawę 2 ambulansów w ramach realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.Projekt jest dofinansowany w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W wyznaczonym terminie tj. na dzień 11.08.2009 r. spłynęła jedna oferta. Obecnie trwa ocena złożonej oferty.10.09.2009Szpital Specjalistyczny w Jaśle w dniu 26.08.2009 r. podpisał umowę na dostawę 2 ambulansów w ramach realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Dostawcą jest pan Jerzy Kuc zamieszkały ul. Krokusów 23, 41-400 Mysłowice prowadzący firmę AUTO FORM z siedzibą w Mysłowicach.Projekt jest dofinansowany w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.24.11.2009Do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w dniu 16.11.2009 r. dostarczono 2 ambulanse marki Mercedes wraz z wyposażeniem. Dostawa ambulansów jest wynikiem realizowania przez Szpital projektu pn. „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Dostawcą jest pan Jerzy Kuc prowadzący firmę AUTO FORM z siedzibą w Mysłowicach. Obecnie trwa rejestracja pojazdów oraz ich właściwe oznakowanie.Projekt jest dofinansowany w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.