Poradnia Neurologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Neurologiczna

Lokalizacja

Jasło, ul. Kraszewskiego 13
(Centrum Rehabilitacji, I piętro)
Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

Godziny pracy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435

Personel

  • lek. Ewa Zięba-Wietecha
  • lek. Stanisław Kosiek
  • lek. Łukasz Tokarz
  • lek. Eva Bieszczad
  • lek. Radosław Garbarz
  • lek. Magdalena Kuchta
  • lek. Andrzej Jureczko

Zakres usług

W Poradni Neurologicznej udzielane są świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zaburzeń układu nerwowego oraz badań okresowych pracowników.

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje