UE Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji

Szpital Specjalistyczny w Jaśle UE Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji
Fundusze Europejskie Województwo Podkarpackie Program Regionalny

Tytuł projektu:

Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej

Cel projektu:

Podniesienie standardu świadczeń medycznych i dostępności ludności do wysokiej jakości świadczeń zabiegowych poprzez wzmocnienie infrastruktury Bloku Operacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej Szpitala Specjalistycznego Jaśle

Nazwa beneficjenta:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

  • 18.10.2017

W dniu 18.10.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia.

Wartość całkowita projektu 18 175 640,33 zł

Dofinansowanie z RPO WP 9 988 352,03 zł

Umowa w imieniu Urzędu Marszałkowskiego została podpisana przez Marszałków: Władysława Ortyla i Marię Kurowska. Ze strony Szpitala umowę podpisał Dyrektor Michał Burbelka.