Pracownicze Plany Kapitałowe

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Pracownicze Plany Kapitałowe

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle wraz z reprezentacją pracowników (związkami zawodowymi) podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników firmy we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli Ci zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia.
Wpłaty, dokonywane na Twój prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł:
  • od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy),
  • od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika)
  • z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Szpitala w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy w dacie, od której znajdzie do niego zastosowanie Ustawa (wskazanej w art. 134 ust. 1 Ustawy o PPK)  o ile nie złożą w Dziale Kadr i Szkoleń oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70. roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracodawca zapisze je do PPK na ich wniosek. Wniosek , o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, na rzecz osób, które ukończyły 55 rok życia składa się Pracodawcy.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej. Natomiast, osoby przystępujące do PPK lub będące uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% swojego wynagrodzenia, ale nie niższej niż 0,5% swojego wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne:

na stronie: https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/formularze-do-pobrania

na stronie: https://www.szpital.jaslo.pl w zakładce PPK

W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Kadr i Szkoleń.

WSZYSTKIE OSOBY ( w wieku 18-54 lat ), KTÓRE NIE ZŁOŻĄ DEKLARACJI O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK, ZOSTANĄ ZGŁOSZONE DO PPK.

W przypadku rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w każdej chwili można przystąpić do PPK poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Informacje na temat PPK znajdują się również na stronie: https://www.mojeppk.pl

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

Uwaga: Pracownicy Działu Kadr i Szkoleń oraz Sekcji Płac nie świadczą usług doradczych o uczestnictwie pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych.