Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej  Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej  Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Aktualność

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ogłasza konkurs na stanowisko

Naczelnej  Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430).

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Lwowska 22, 38-200 Jasło   (pokój nr 15) w terminie do dnia 6 stycznia 2024r.

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatów nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są w Szpitalu Specjalistycznym ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, w pokoju nr 24 i pod numerem telefonu: 13 4437504 lub 13 4437505 lub 13 4437506 w godz. pracy 725 – 1500