Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji

     

Tytuł projektu:

Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej

Cel projektu:

Podniesienie standardu świadczeń medycznych i dostępności ludności do wysokiej jakości świadczeń zabiegowych poprzez wzmocnienie infrastruktury Bloku Operacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej Szpitala Specjalistycznego Jaśle

Nazwa beneficjenta:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

 

Projekt obejmuje rozbudowę i  doposażenie istniejącej infrastruktury szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji. Dotychczasowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego zostaną przebudowane i rozbudowane w obrębie dachu co pozwoli na uruchomienie sali nadzoru pooperacyjnego. Obecna Centralna Sterylizacja zostanie rozbudowana poprzez adaptacje pomieszczeń obecnie nieeksploatowanych w których mieściła się poprzednio kotłownia.

Blok Operacyjny jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oddziałów zabiegowych tj. Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Oddziału Otolaryngologii i Oddziału Ginekologiczno–Położniczego. A aby blok mógł służyć wyżej wymienionym oddziałom niezbędna jest Centralna Sterylizacja, która zabezpiecza także pozostałe komórki organizacyjne szpitala.

 • 18.10.2017

  W dniu 18.10.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia.

   

  Wartość całkowita projektu 18.175.640,33 zł

  Dofinansowanie z RPO WP 9.988.352,03 zł

   

  Umowa w imieniu Urzędu Marszałkowskiego została podpisana przez Marszałków: Władysława Ortyla i Marię Kurowska. Ze strony Szpitala umowę podpisał Dyrektor Michał Burbelka.