Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

     

5 Oś Priorytetowa
Infrastruktura publiczna

Aktualności:

 • 08.07.2010

  Szpital Specjalistyczny w Jaśle w dniu 13.05.2010 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nr UDA-RPPK.05.02.00-18-008/09-00.12.01.00 pn. "Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 5 "Infrastruktura publiczna". Przedmiotowy Projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w zakresie konieczności dostosowania zaplecza infrastrukturalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do wymogów legislacyjnych stawianych ośrodkom medycznym/palcówkom służby zdrowia.

  W związku z powyższym za cel główny projektu obrano zwiększenie dostępności kobiet do wysokowyspecjalizowanych usług w zakresie ginekologii i położnictwa oraz podniesienie standardu opieki nad noworodkami poprzez przebudowę i doposażenie części położniczej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, traktu porodowego wraz z salą do wykonywania cięć cesarskich oraz Oddziału Neonatologii SS w Jaśle.

  Realizacja przedmiotowej inwestycji, która jest odpowiedzią na występujące problemy przyczyni się ponadto do realizacji następujących celów:

  • zwiększenia jakości świadczonych usług medycznych
  • upowszechnienia dostępu do nowoczesnych metod leczenia i diagnozowania
  • skrócenie czasu oczekiwania chorego na wizytę, konsultację oraz postawienie szybszej diagnozy
  • skrócenia czasu rekonwalescencji
  • obniżenia poziomu śmiertelności
  • poprawa kondycji zdrowotnej kobiet i dzieci
  • dostosowania obecnej infrastruktury do potrzeb i standardów obowiązujących w UE
  • rozwoju nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod diagnostycznych w oparciu o przebudowaną infrastrukturę oraz zakupiony sprzęt
  • podniesienia poziomu umiejętności i wiedzy personelu, który zostanie przeszkolony w zakresie obsługi nowoczesnej infrastruktury oraz zakupionego sprzętu
  • wzrost zadowolenia pacjentów

  Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 547 300,01 PLN.

  Projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską w wysokości 70,01%.

 • wrzesień 2010

  W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały podpisane umowy na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziałów Neonatologicznego i Ginekologiczno-Położniczego. Dla Oddziału Neonatologicznego zakupiono: kardiomonitory, inkubatory otwarte i zamknięte, pulsoksymetry, respirator noworodkowy z funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu, pompy infuzyjne, zaś dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego: aparaty KTG, stół operacyjny ginekologiczny, lampę operacyjną dwuramienną, aparat do znieczuleń, pompę infuzyjną, defibrylator, myjkę/dezynfektor do dezynfekcji narzędzi, szafki medyczne ze stali kwasoodpornej, lampy bakteriobójcze oraz stolik do instrumentarium i stolik Mayo.

  Prace remonowo-budowlane Oddziału Ginekologiczno-Położniczego rozpoczęto od demontażu istniejących instalacji kanałów wentylacyjnych, skucia tynków na ścianach i sufitach oraz skucia posadzek i wyburzenia ścian. Wykonano demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz stolarki drzwiowej. W pierwszym etapie prac remontowych wykonuje się roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. Wykonano nowe ściany z cegły oraz ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych. Wykonuje się nową instalację elektryczną, teletechniczną i przeciwpożarową, instalację gazów medycznych oraz wentylację i klimatyzację.

  Kolejny krok to roboty tynkarskie. Równolegle wykonywane są roboty przy wentylatorni na poddaszu budynku B. Wykonano tam izolację akustyczną i techniczną. Wykonano wylewki betonowe pod posadzki. Następnie położono płytki posadzkowe. Wykonano fundamenty pod centralę klimatyzacyjną. W chwili obecnej wykonywany jest montaż ciągów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Prace przebiegają zgodnie z przewidziany harmonogramem.

 • maj 2011

  W ramach realizacji projektu pt. "Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" został przebudowany Trakt Porodowy, wyremontowano część Położniczą Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddział Neonatologiczny. Koszt inwestycji wyniósł około 6,4 mln PLN. Projekt został sfinansowany w 70% kosztów kwalifikowanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2007-2013. Pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu Powiatu Jasielskiego.

  Przebudowa i doposażenie odbywało się w podziale na etapy. Najpierw wykonano prace termomodernizacyjne, następnie w II półroczu 2010 r. przebudowa objęła Trakt Porodowy, następnie przystąpiono do prac w części położniczej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz na Oddziale Neonatologicznym, które to prace zakończono w marcu bieżącego roku.

  Poprzez realizację projektu Trakt Porodowy wzbogacił się o odrębną salę do wykonywania cięć cesarskich oraz trzy pokoje do porodów, każdy z węzłem sanitarnym. Zakupiono również sprzęt i wyposażenie, miedzy innymi: respirator, inkubatory, aparat KTG, lampy, stół operacyjny i inne.

  Dzięki projektowi pacjentki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będą rodziły i przebywały w komfortowych warunkach. Wykonana modernizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków sanitarno-epidemiologicznych. W wyniku realizacji projektu w znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo pacjentów i pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

  Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności kobiet do wysokospecjalistycznych usług w zakresieginekologii i położnictwa oraz podniesienie standardu opieki nad noworodkami i cel ten został osiągnięty.

 • maj 2012

  W dniu 14 maja 2012r. w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i dziennikarze z naszego regionu. Spotkanie to miało miejsce w ramach wyjazdów studyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Uczestnicy spotkania mogli ocenić rezultaty projektu pn. "Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle". Spotkanie odbyło się w obrębie części Położniczej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i w Oddziale Neonatologicznym. Przeprowadzone wywiady pozwoliły zapoznać się z efektami realizacji projektu. Efektem spotkania będą artykuły informujące społeczeństwo o szpitalnym projekcie finansowanym z RPO WP 2007-2013.