Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami

 Finansowane z budżetu państwa

 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle realizuje zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I-Oddział Psychiatryczny z Poradniami” dofinansowane ze środków budżetu państwa.

 

Zadanie obejmuje budowę nowego pawilonu psychiatrycznego w którym mieścić się będzie Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień. W ramach robót budowlanych przewiduje się budowę dróg wewnętrznych pełniących również funkcję dróg pożarowych dla istniejących i projektowanych budynków, ciągów pieszych, podpiwniczonego budynku kubaturowego (piwnica, parter, I piętro) łącznika pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym budynkiem, parkingów dla samochodów osobowych, aranżację zieleni oraz rozbudowę, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

 

Celem jest poprawa dostępności i podniesienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Efektem realizacji inwestycji będzie konsolidacja opieki psychiatrycznej

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa : 12.709.820,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 19.791.685,00 zł