Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

OGŁASZA

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa szpitala specjalistycznego w Jaśle

 

 

I.                    Nazwa i adres podmiotu leczniczego

 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło

 

II.                  Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Materiały są dostępne do wglądu w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38 200 Jasło w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle , pokój 15, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00

 

III.                Stanowisko objęte konkursem

 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 

IV.                Wymagane kwalifikacje kandydata

 Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896) tj.: 

 1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 2. 8 lat pracy w zawodzie

 

V.                  Dokumenty wymagane od kandydata 

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza  (w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata ( oryginały lub  jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów).
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

VI.                Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów

 Dokumenty należy składać na adres: Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, w terminie do dnia: 22 czerwca 2021 r. do godziny 14.00 (za termin złożenia dokumentów uważa się datę faktycznego wpływu dokumentów do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

 

 

VII.              Miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

 

Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, w tym przeprowadzenia indywidualnych rozmów           z komisją konkursową ustalono na dzień 30 czerwca 2021r. o godzinie 10.00 w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, Sala konferencyjna w Budynku Dyrekcji.

 

O wynikach konkursu kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie                 w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Przyjmującego zamówienie jest Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych kandydata za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital.jaslo.pl lub telefonicznie pod numerem 13 4437784
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie posiadaną kategorią archiwalną.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Przyjmującego zamówienie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przyjmujący zamówienie ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informuję, że:

 1. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przeniesienia danych  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania na stanowisko objęte konkursem.
 3. Administrator nie  podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Przyjmującego zamówienie.


Pełna lista aktualności